(WC 01) Orange Waxed Cotton Cord / 10 metres or 30 metres